Αρχική Λέσχη Καταστατικό

Καταστατικό της Λέσχης Μοτοσικλετιστών Ζακύνθου

E-mail Εκτύπωση PDF
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

« ΛΕΣΧΗ  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ »


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΑΡΘΡΟ  1ο
Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο με την επωνυμία « ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ ».

ΑΡΘΡΟ  2ο
Το Σωματείο θα εδρεύει στην Πόλη της Ζακύνθου.

ΑΡΘΡΟ  3ο
Σκοποί του Σωματείου είναι:
Α.  Η βελτίωση των συνθηκών για την ανάπτυξη του μοτοσικλετιστικού επιπέδου.
Β.  Η συμβολή στην επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η μοτοσικλέτα.
Γ.    Η συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση της ηχορύπανσης και η αντιμετώπιση κάθε εν γένει κοινωνικού προβλήματος.
Δ.   Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και γενικά των φίλων αυτής, η διάδοση της ιδέας της μοτοκίνησης, η δημιουργία μοτοσικλετιστικής συνείδησης στους χρήστες και η προαγωγή του επιπέδου στο οποίο ευρίσκεται σήμερα η ιδέα της μοτοσικλέτας όσον αφορά την ασφάλεια και την εκτίμηση της κοινής γνώμης γι’ αυτήν.
Ε.     Η συμβολή στην κατάργηση των διακρίσεων σε βάρος της μοτοσικλέτας.
ΣΤ.  Η συμβολή στην ανάπτυξη και προώθηση της τουριστικής προβολής της Ζακύνθου.
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Λέσχη θα ενημερώνει το κοινό, θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες Κρατικές και Τοπικές Αρχές και τους Κοινωνικούς φορείς, θα πραγματοποιεί εκδρομές με σκοπό την ανάπτυξη της ιδέας του μοτοσικλετισμού, θα ανταλλάσσει απόψεις, τεχνικές συμβουλές και πληροφορίες σχετικά με τη μοτοσικλέτα μεταξύ των μελών αυτής.   Επίσης θα διοργανώνει αγώνες, διαλέξεις εορτές, εκδηλώσεις μοτοσικλετιστών και επιδείξεις, θα απονέμει βραβεία και επαίνους και γενικά θα λαμβάνει οποιανδήποτε δράση πρόσφορη για την προαγωγή του σκοπού αυτής (Λέσχης), όπως αναφέρεται στο παρόν καταστατικό.
Το Σωματείο δεν συμμετέχει ούτε εξυπηρετεί με οποιονδήποτε τρόπο κομματικές παρατάξεις, οργανώσεις και θρησκευτικές αιρέσεις.

ΑΡΘΡΟ  4ο
Η διάρκεια του Σωματείου είναι αόριστη.   Εάν όμως τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από (10) δέκα, το Σωματείο διαλύεται αυτοδίκαια.
Διαλύεται επίσης μετά από απόφαση της πλειοψηφίας των ¾  των τακτικών μελών που είναι παρόντα στην ειδικά για αυτό το λόγο συγκαλούμενη Γενική Συνέλευση, με απαρτία του ½ συν ενός από τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, όπου επίσης λαμβάνεται απόφαση για τους εκκαθαριστές και τον τρόπο εκκαθάρισης.
Η περιουσία που τυχόν θα υπάρχει κατά το χρονικό σημείο της για οποιονδήποτε λόγο διάλυσης του Σωματείου, θα δοθεί στο Ορφανοτροφείο Ζακύνθου (ΟΔΑΖ).   Πάντως, αυτή (η περιουσία) σε καμία περίπτωση δεν διανέμεται μεταξύ των μελών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΙΔΙΟΤΗΤΑ – ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

ΑΡΘΡΟ  5ο
Μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, που είναι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Ζακύνθου και κατέχουν άδεια ικανότητας οδηγήσεως μοτοσικλέτας άνω των 125 cc (κυβικών εκατοστών).      Υποχρεούνται με ποινή διαγραφής από τη Λέσχη, να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ., η κατάσταση της μοτοσικλέτας τους να είναι άριστη, ώστε να εξασφαλίζει ασφαλή και αθόρυβη κυκλοφορία, η δε οδηγική συμπεριφορά τους να μην προκαλεί το δημόσιο αίσθημα.

ΑΡΘΡΟ  6ο
Τα μέλη διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα, Αρωγά, Συνδεδεμένα και Αντεπιστέλλοντα.
ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι όσοι συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του παρόντος καταστατικού.    Για να γίνει κάποιος μέλος της Λέσχης πρέπει να υποβάλει αίτηση στο Δ.Σ., η οποία εισάγεται για συζήτηση στην πρώτη συνεδρίαση αυτού και γίνεται δεκτή εφόσον πληρεί τους όρους του άρθρου 5 του παρόντος.    Η ιδιότητα του τακτικού μέλους αποκτάται ένα (1) μήνα μετά την απόφαση του Δ.Σ..
ΕΠΙΤΙΜΑ μέλη του Σωματείου μπορούν να ανακηρυχθούν τα πρόσωπα που με απόφαση του Δ.Σ., ανεξαρτήτως του εάν κατέχουν μία από τις ιδιότητες των τακτικών μελών, παρέχουν εξαιρετικές για την ευόδωση των σκοπών της Λέσχης.
ΑΡΩΓΑ μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγράφονται όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν οικονομικά τους σκοπούς της Λέσχης.
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν εκείνα που επί διετία διετέλεσαν μέλη της Λέσχης και κατόπιν άλλαξαν έδρα για επαγγελματικούς λόγους ή ασκούν δραστηριότητα σε άλλο Νομό.
ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ μέλη μπορούν να εγγράφονται, με την ίδια πάντοτε διαδικασία, άτομα που έχουν ειδικές γνώσεις πάνω στην μοτοσικλέτα και ασχολούνται με το είδος αυτό ή ερευνητές (π.χ. μηχανικοί που εργάζονται σε βιομηχανίες παραγωγής μοτοσικλετών) που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στο εξωτερικό και που η επιστημονική τους δραστηριότητα αφορά το χώρο στης μοτοσικλέτας.

ΑΡΘΡΟ  7ο
Όλα τα μέλη του Σωματείου έχουν:  α) την υποχρέωση να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) και σε όλες τις εκδηλώσεις του Σωματείου, β)  να δέχονται και να εκπληρώνουν τις ανατεθειμένες σε αυτά εργασίες από την Γ.Σ. και το Δ.Σ., από τις οποίες όμως μπορούν να απαλλαγούν για εύλογη αιτία μετά από σχετική εκτίμηση του Δ.Σ. και γ) υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. χωρίς καθυστέρηση κάθε αλλαγή της επαγγελματικής τους διεύθυνσης.
Δικαίωμα ψήφου, να εκλεγούν και να εκλέγονται έχουν τα όλα τα ταμειακώς εντάξει τακτικά μέλη, ειδικότερα δε όμως δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για τα όργανα της Διοικήσεως και αντιπροσώπευσης σε δευτεροβάθμια οργάνωση έχουν όσοι είναι τακτικά μέλη του Σωματείου τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τις εκλογές.

ΑΡΘΡΟ  8ο
Κάθε τακτικό μέλος του Σωματείου υποχρεούται να καταβάλει εφάπαξ το ποσό των πέντε ευρώ (5,00€), ως δικαίωμα εγγραφής στο βιβλίο μελών του Σωματείου.
Η ετήσια υποχρεωτική εισφορά των πιο πάνω μελών ορίζεται στο ποσόν των πενήντα ευρώ (50,00€).
Τα παραπάνω ποσά μπορούν να αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δ.Σ..
Όλα τα μέλη του Σωματείου υποχρεούνται να τηρούν τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού.

ΑΡΘΡΟ  9ο
Τα μέλη μπορούν να αποχωρίσουν από το Σωματείο δηλώνοντας τούτο εγγράφως προς το Δ.Σ. του Σωματείου τρείς (3) τουλάχιστον μήνες πριν τη λήξη του λογιστικού έτους και η οποία θα ισχύει για το τέλος του, υποχρεούνται δε να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι την ημέρα αποχώρησης.

ΑΡΘΡΟ  10ο
Αποβολή μέλους επιτρέπεται με απόφαση του Δ.Σ.:
Α.    Εάν το μέλος πάψει να έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής του στη Λέσχη.
Β.   Εάν το μέλος αντιδρά ή ενεργεί αντίθετα προς τους σκοπούς της Λέσχης ή στις αποφάσεις των οργάνων αυτής.
Γ.  Εάν το μέλος καθυστερεί την καταβολή της ετήσιας υποχρεωτικής συνδρομής πάνω από έξι (6) μήνες.
Δ.   Εάν το μέλος επιδείξει διαγωγή ασυμβίβαστη προς την αξιοπρέπεια και το κύρος της Λέσχης ή γίνει αιτία υποτιμητικού χαρακτηρισμού αυτής.
Η περί αποβολή μέλους πράξη του Δ.Σ. εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου και τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται από της εγκρίσεως της Γ.Σ..   Οι παραπάνω κυρώσεις αποφασίζονται σε συνεδρίαση του Δ.Σ. κατά πλειοψηφία και κοινοποιούνται εγγράφως στο προαναφερόμενο πρόσωπο.    Εναντίον τέτοιων αποφάσεων του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται η προσφυγή στα Πολιτικά Δικαστήρια πριν αποφανθεί για το ζήτημα η Γ.Σ..    Τόσο το Δ.Σ. όσο και η Γ.Σ. υποχρεούνται να ακούσουν προηγουμένως το μέλος του οποίου ζητείται η αποβολή.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄
ΤΑ  ΟΡΓΑΝΑ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11ο
Η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μελών του Σωματείου αποτελεί το ανώτατο όργανο διοίκησής του.    Αποφασίζει για κάθε θέμα που έρχεται σε αυτήν και δεν αποτελεί σύμφωνα με το παρόν καταστατικό αρμοδιότητα άλλου οργάνου, οι δε αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για το Δ.Σ. και τα μέλη του Σωματείου.
Συγκαλείται υποχρεωτικά μια (1) φορά κάθε χρόνο κατά το μήνα Μάρτιο, έκτακτα δε εάν το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι υπάρχει ανάγκη ή ζητηθεί από το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών με αίτησή τους όπου αναγράφονται τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν.
Η Γ.Σ. εκλέγει με μυστική ψηφοφορία το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ  12ο
Η Γενική Συνέλευση συνεδριάζει στα γραφεία της έδρας της Λέσχης στην Πόλη της Ζακύνθου.

ΑΡΘΡΟ  13ο
Η Γ.Σ. ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί συν ένας από όλα τα ταμειακά εντάξει τακτικά μέλη.    Σε περίπτωση μη απαρτίας στην πρώτη συνέλευση, γίνεται νέα σε οκτώ (8) ημέρες και η οποία θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία άσχετα από τον αριθμό των παρισταμένων μελών.


ΑΡΘΡΟ  14ο
Οι συνεδριάσεις της Γ.Σ., τακτικές ή έκτακτες, γίνονται πάντα με πρόσκληση του Δ.Σ. υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του Δ.Σ., η οποία αποστέλλεται στα μέλη πριν από πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες για την τακτική και οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες για την έκτακτη.
Στην πρόσκληση πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος σύγκλησης, με ακρίβεια τα προς συζήτηση θέματα καθώς και ο χαρακτήρας της συνέλευσης (τακτικός ή έκτακτος).

ΑΡΘΡΟ  15ο
Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και πρώτο θέμα της Γ.Σ. είναι η εκλογή Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα και Ψηφολέκτη που γίνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Οι φανερές ψηφοφορίες μπορούν να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανύψωση του χεριού ή ονομαστική κλήση, ποτέ όμως δια βοής.
Η ψηφοφορία στη Γ.Σ. είναι μυστική όταν αναφέρεται: α) σε εκλογές Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και τυχόν αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση, β) σε επιλογή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας επαγγελματικής οργάνωσης, γ) σε θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, δ) σε προσωπικά ζητήματα και ε) στο Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων.
Δεν επιτρέπεται η υπό μέλους εξουσιοδότηση τρίτου, μέλους ή μη, για συμμετοχή στα όργανα Διοίκησης, στη Γενική Συνέλευση ή στις ψηφοφορίες.
Κατά τις ψηφοφορίες, εκτός των μελών, απαγορεύεται να παρευρίσκονται στη Γ.Σ. τρίτα πρόσωπα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ  16ο
Το Σωματείο διοικείται από (7) επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το ποίο εκλέγεται για (2) διετή θητεία και συνεδριάζει στην έδρα της Λέσχης.
Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή του, το συμβούλιο που προέκυψε συνέρχεται με πρωτοβουλία και επιμέλεια του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης συμβούλου από τον συνδυασμό που πλειοψήφισε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο και υπό την προεδρία του συγκροτείται σε σώμα εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον Έφορο Υλικού, τον Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και Εκδρομικού και τον Υπεύθυνο Αγωνιστικού.
Οι πιο πάνω δεν επιτρέπεται να συμπέσουν στο ίδιο πρόσωπο ή συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

ΑΡΘΡΟ  17ο
Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο ενεργώντας μέσα στα όρια του καταστατικού και των νόμων.    Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου και εκτελεί τις αποφάσεις στης Γενικής Συνέλευσης.
Το Δ.Σ. λειτουργεί σε ολομέλεια των μελών του, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, σε περίπτωση δε ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του Προέδρου.    Ευρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά μέλη του, οπότε και συνεδριάζει νόμιμα, οι δε αποφάσεις του λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.    Σε κάθε συνεδρίασή του τηρούνται Πρακτικά που υπογράφονται από τους παρόντες.
Το Δ.Σ. εισηγείται δια του Προέδρου του τα θέματα για συζήτηση στη Γ.Σ., συντάσσει τον προϋπολογισμό του επόμενου χρόνου και τον απολογισμό του προηγούμενου, αποφασίζει για την είσοδο νέων μελών και παίρνει κάθε αναγκαίο κατά την κρίση του μέτρο για την καλύτερη απόδοση της δράσης του και την επιτυχία των σκοπών του Σωματείου.    Συγκροτεί από μέλη του Σωματείου επιτροπές δράσης και επιτροπές μελέτης διαφόρων προβλημάτων που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία του θεσμού του περιπτέρου και των ειδικότερων προβλημάτων που αφορούν τα μισθωμένα περίπτερα, στις δε επιτροπές μελέτης μπορούν να συμμετέχουν και μη μέλη του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ  18ο  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. συγκαλεί και προεδρεύει στις συνεδριάσεις αυτού. Εκπροσωπεί το Σωματείο σε όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες, Δικαστήρια και εν γένει Κρατικές Αρχές.    Υπογράφει και τα χρηματικά εντάλματα πληρωμών με τον Ταμία.    Συνάπτει μαζί με τον Γραμματέα έγκυρες συμβάσεις και συμφωνίες, στο όνομα του Σωματείου και σε εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ., το οποίο εκπροσωπεί.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν υπάρχει ανάγκη.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ έχει την ευθύνη και την επιμέλεια των Γραφείων του Σωματείου.    Φυλάσσει τη σφραγίδα και τα Βιβλία (Μητρώο Μελών, Βιβλίο Πρακτικών Δ.Σ. και Γ.Σ., Βιβλίο Πρωτοκόλλου Εισερχομένων και Εξερχόμενων Εγγράφων, το Βιβλίο όπου καταχωρίζονται με αριθμητική σειρά τα ονοματεπώνυμα των μελών για τα οποία εκδόθηκε ειδικό εκλογικό βιβλιάριο).    Επιμελείται της συνεδριάσεως του Δ.Σ. τα οποία υπογράφει με τον Πρόεδρο.
Ο ΤΑΜΙΑΣ συντάσσει τον απολογισμό εσόδων-εξόδων για κάθε χρόνο και τον υποβάλλει για συζήτηση και έγκριση στο Δ.Σ..    Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και ενημέρωση του Βιβλίου Ταμείου, του Βιβλίου Περιουσίας του Σωματείου και των μπλοκ Γραμματίων Είσπραξης.    Φροντίζει για τις εισπράξεις και τα έσοδα του Σωματείου και τα διαχειρίζεται σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ..   Ενεργεί τις εισπράξεις και πληρωμές για λογαριασμό του Σωματείου.    Τα Γραμμάτια Είσπραξης αριθμούνται και θεωρούνται από τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής ή το νόμιμο αναπληρωτή του πριν την χρησιμοποίησή τους.    Τα εισπραττόμενα ποσά καταθέτει σε οποιαδήποτε Τράπεζα μετά από απόφαση του Δ.Σ. στο όνομα του Σωματείου.    Για τις τρέχουσες ανάγκες κινήσεως του Σωματείου κρατάει ένα ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε δε δαπάνη ενεργείται μετά από απόφαση του Δ.Σ..    Τον Ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ένας από τους συμβούλους με απόφαση του Δ.Σ..
Ο ΕΦΟΡΟΣ ΥΛΙΚΟΥ μεριμνά για την περιουσία της Λέσχης σε υλικά.   Επιβλέπει τη διαχείριση γενικά του υλικού και τηρεί τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό βιβλία.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΚΔΡΟΜΙΚΟΥ έχει την ευθύνη των σχέσεων και επαφών καθώς και την αντιπροσώπευση της Λέσχης στις επαφές της με άλλες Λέσχες της Ελλάδος και άλλων χωρών του εξωτερικού, με τον ημερήσιο και περιοδικό τύπο και μεριμνά για την πραγματοποίηση των εκδρομών της Λέσχης στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ έχει την ευθύνη της διοργάνωσης και εκτέλεσης των αγώνων, μοτοσικλετιστών εκδηλώσεων και επιδείξεων και την απονομή των βραβείων και επαίνων.
Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης μέλους του Δ.Σ., αυτό αναπληρώνεται από τα αναπληρωματικά κατά τη σειρά της αρχικής εκλογής τους μέλη.    Αν ο κατάλογος εξαντληθεί ή δεν είναι δυνατή η συμπλήρωση απαρτίας του Δ.Σ. χωρίς ο αριθμός των αναπληρωματικών μελών να υπερβεί τον αριθμό των τακτικών, συνέρχεται η συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες με πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. ή του αναπληρωτή του που γίνεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύνοδο με θέμα την εκλογή Διοικητικού Συμβουλίου.
Αν το μέλος πέθανε ή παραιτήθηκε είναι ο Πρόεδρος, ενεργείται επαναληπτική εκλογή για την αντικατάστασή του μεταξύ των μελών του Δ.Σ..

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ  19ο
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, που εκλέγονται κάθε δύο (2) χρόνια από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και για την εκλογή αυτής εφαρμόζεται ανάλογα η διαδικασία και οι διατάξεις του άρθρου 20 του παρόντος καταστατικού.    Με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά.
Η Ελεγκτική Επιτροπή, μόλις εκλεγεί, συγκροτείται σε σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες της.
Έργο της Επιτροπής είναι να παρακολουθεί και να ελέγχει την οικονομική διαχείριση της Λέσχης καθώς και να ελέγχει τον Ταμία οποτεδήποτε, να επαληθεύει τον οικονομικό απολογισμό του Δ.Σ. και να συντάσσει σχετική έκθεση που αναγιγνώσκει ο Πρόεδρος στην ετήσια Γ.Σ..    Αντίγραφο της έκθεσης υποβάλλει στο Δ.Σ. δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες πριν τη Γ.Σ..
Ο έλεγχος των βιβλίων και των στοιχείων γίνεται εντός των γραφείων και απαγορεύεται η εξαγωγή ή η απομάκρυνση αυτών εκτός των γραφείων του Σωματείου.
Η Ελεγκτική Επιτροπή τηρεί Βιβλίο Πρακτικών των συνεδριάσεών της.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ευρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα δύο από τα μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

ΑΡΘΡΟ  20ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Οι αρχαιρεσίες διεξάγονται ανά δύο (2) χρόνια (διετία), κατά μήνα Μάρτιο και σε μία μόνο ημέρα που κατ’ αρχήν πρέπει να είναι Κυριακή.
Τις αρχαιρεσίες τις διενεργεί (3) τριμελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από κάθε ψηφοφορία.    Μαζί με τα τρία (3) τακτικά μέλη εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά.
Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά οπότε εκλέγονται κατά τη σειρά σταυροδότησης.
Στην Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορεί να είναι μέλος υποψήφιος για τα αξιώματα για τα οποία γίνονται εκλογές.
Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας τη γνησιότητα του αντιγράφου του μητρώου μελών, βάσει του οποίου διεξάγεται η ψηφοφορία και το οποίο είναι υποχρεωμένο το Δ.Σ. να παραδώσει έγκαιρα.
Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους και με την καθιέρωση του ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου και βάσει αυτού.    Στο Βιβλιάριο σημειώνεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής η χρονολογία άσκησης του εκλογικού δικαιώματος και τίθεται η υπογραφή και η σφραγίδα του Σωματείου.   Η Εφορευτική Επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Εφορευτική Επιτροπή, αφού βεβαιωθεί ότι δεν υπάρχει άλλος ψηφοφόρος, ανοίγει την ψηφοδόχο και κάνει την διαλογή των ψηφοδελτίων, τηρώντας τον πίνακα διαλογής και ανακηρύσσει τους εκλεγέντες σύμφωνα με τα παρακάτω προβλεπόμενα περί εκλογής Δ.Σ., καθώς και τους επιλαχόντες αναπληρωματικούς.
Η Εφορευτική Επιτροπή για την ψηφοφορία, τη διαλογή των ψήφων, την ανακήρυξη των επιτυχόντων, τις υποβληθείσες ενστάσεις, τις αποφάσεις της και για κάθε θέμα, που προέκυψε κατά τις εκλογές, συντάσσει σχετικό Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από όλα τα μέλη της.

ΕΚΛΟΓΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Οι υποψήφιοι σύμβουλοι συμμετέχουν στις εκλογές είτε κατά συνδυασμούς είτε ως μεμονωμένοι υποψήφιοι είτε σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.    Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται προς το Δ.Σ. του Σωματείου πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση.
Το Δ.Σ. συνεδριάζει πριν από τη Γ.Σ. και ελέγχει τη νομιμότητα της αιτήσεως και ανακηρύσσει το μέλος υποψήφιο.
Υποψήφιοι, που δεν ανακηρύχθηκαν από το Δ.Σ., μπορούν να προσφύγουν με ενστάσεις τους στη Γ.Σ., η οποία αποφασίζει οριστικά.
Οι εκλογές διενεργούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών και σε ημερομηνία που καθορίζεται από την ίδια Γ.Σ. ενώπιον τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής που εκλέγεται από τη Γ.Σ..
Οι έδρες του Δ.Σ. κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ., αυξανόμενο κατά μία (1) μονάδα.    Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης αποτελεί το εκλογικό μέτρο.    Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ., όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.    Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία (1) έδρα στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Συνδυασμός, που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες έδρες, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
Έδρες, που δεν έχουν καταληφθεί κατά τις προηγούμενες παραγράφους, κατανέμονται ανά μία κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων τους, στους συνδυασμούς εκείνους, που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μία (1) έδρα.
Συνδυασμός, που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, προηγείται στην κατανομή των εδρών από άλλους συνδυασμούς, ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.    Για την εφαρμογή αυτής της διάταξης, συνδυασμός θεωρείται εκείνος του οποίου ο αριθμός των υποψηφίων του είναι τουλάχιστον ίσος με το μισό των εδρών του Δ.Σ..
Οι έδρες, που κατά την κατανομή έμειναν αδιάθετες, κατανέμονται ανά μία (1), κατά σειρά μεγέθους των υπολοίπων στους συνδυασμούς ή τους υποψηφίους, που τα υπόλοιπά τους δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο εκλέγονται σύμβουλοι οι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες θεωρούνται αναπληρωματικοί.
Οι αναπληρωματικοί σύμβουλοι του κάθε συνδυασμού καλούνται κατά σειρά εκλογής τους, αντίστοιχα, σε αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού.    Σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου, αντικαθιστούν τους τακτικούς οι κατά σειρά επιλαχόντες.
Σε περίπτωση που παραιτηθεί ή πεθάνει μέλος οργάνου ή αντιπρόσωπος που έχει εκλεγεί με ορισμένο συνδυασμό, αναπληρώνεται από αναπληρωματικό μέλος του ίδιου συνδυασμού.    Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχει αναπληρωματικό μέλος του συνδυασμού αυτού, η αντικατάσταση γίνεται από αναπληρωματικό μέλος άλλου συνδυασμού, που συγκεντρώνει τους περισσότερους ψήφους.

ΑΡΘΡΟ  21ο      

ΕΚΛΟΓΗ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
Οι αντιπρόσωποι της Λέσχης στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που είναι μέλος το Σωματείο, εκλέγονται από τη Γ.Σ. ταυτόχρονα με την εκλογή του Δ.Σ. και η θητεία τους είναι (2) διετής.
Η εκλογή τους γίνεται κατά το σύστημα και τη διαδικασία που περιγράφονται πιο πάνω.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄

ΠΟΡΟΙ  ΤΟΥ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ  22ο
Πόροι του Συλλόγου θεωρούνται τα δικαιώματα εγγραφής των νέων μελών, οι τακτικές ετήσιες συνδρομές και οι εθελοντικές εισφορές των μελών, τα εισοδήματα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου, δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, έσοδα από διάφορες εορταστικές εκδηλώσεις και γενικά τα αποκτώμενα με κάθε νόμιμο τρόπο έσοδα.
Οι κληρονομιές γίνονται αποδεκτές μετά από απόφαση του Δ.Σ. και πάντα με το ευεργέτημα της απογραφής.    Κληρονομιές και δωρεές υπό τρόπον γίνονται δεκτές μόνο με έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

ΣΥΜΒΟΛΟ  -  ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΑΡΘΡΟ  23ο
Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική στις οποίας την περιφέρεια αναγράφονται οι λέξεις «ΛΕΣΧΗ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, έτος ιδρύσεως 2003», ενώ στο κέντρο θα υπάρχει απεικόνιση ενός ομοιώματος μοτοσικλέτας με αναβάτη.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ  Ή  ΔΙΑΛΥΣΗ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ  24ο
Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού ή διάλυση του Σωματείου απαιτείται η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, η οποία έχει απαρτία, εφ’ όσον παρευρίσκεται το 50% τουλάχιστον των μελών, που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Η απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού ή τη διάλυσή του Σωματείου, πρέπει να συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ¾ , των πιο πάνω μελών.
Εάν αποφασιστεί η διάλυση του Σωματείου, η περιουσία του διατίθεται όπου αποφασίσει η Γ.Σ..

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΣΕ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ  25ο
Σε περίπτωση που υπάρξει θέμα συμμετοχής σε υπό ίδρυση ή σε ήδη υπάρχουσα Ομοσπονδία Σωματείων, η Γ.Σ. αποφασίζει για την συμμετοχή του Σωματείου σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου.
Ζάκυνθος  10.06.2002


Αριθμός Πρωτοδικείου Ζακύνθου
178 / 01.08.2003ΙΔΡΥΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ  ΤΗΣ  ΛΕΣΧΗΣ  ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΙΣΤΩΝ  ΖΑΚΥΝΘΟΥ

1)    Δρογγίτης Χρήστος του Διονυσίου
2)    Βαρδακαστάνης Δημήτριος του Αναστασίου
3)    Βίτσος Διονύσιος του Πέτρου
4)    Δαφνιάς Παναγιώτης του Λάμπρου
5)    Δεσύλλας Δημήτριος του Αθανασίου
6)    Δρογγίτης Ιωάννης του Αντωνίου
7)    Ευθυμίου Γεώργιος του Χαραλάμπου
8)    Θεοδόσης Χαράλαμπος του Νικολάου
9)    Κάγκουρας Νικόλαος του Γεωργίου
10)    Καλογερόπουλος Θεοδόσιος του Αντωνίου
11)    Καποδίστριας Κων/νος του Δημητρίου
12)    Κεφαλληνός Σπυρίδων του Παναγιώτη
13)    Κεφαλληνός Κων/νος του Παναγιώτη
14)    Κλαυδιανός Σπυρίδων του Διανυσίου
15)    Κοντογιάννης Θωμάς του Κων/νου
16)    Λιβέρης Παναγιώτης του Διονυσίου
17)    Λυκούρεσης Νικόλαος του Στυλιανού
18)    Μποζίκης Παναγιώτης του Χαραλάμπου
19)    Μπράτης Αναστάσιος του Διονυσίου
20)    Δρογγίτης Χρήστος του Αλεξάνδρου
21)    Πλαρινός Γεώργιος του Δημητρίου
22)    Πλαρινός Ιωάννης του Δημητρίου
23)    Ραζή Μαριάνθη του Χαραλάμπου
24)    Ραζής Ανδρέας του Χαραλάμπου
25)    Σαρακίνης Διονύσιος του Νικολάου
26)    Σκιαδόπουλος Σταύρος του Γεωργίου
27)    Σούλης Σπυρίδων του Διονυσίου
28)    Τεμπονέρας Νικόλαος του Αντωνίου
29)    Τουφεξής Σταύρος του Βασιλείου
30)    Φεραδούρος Ανδρέας του Φραγκίσκου
31)    Χείλαρης Δημήτριος του Νικολάου
32)    Μπελεβώνης Γρηγόριος του Χρυσοστόμου
Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 18 Αύγουστος 2010 19:54  

Αναζήτηση

Στατιστικά επισκεψιμότητας

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα110
mod_vvisit_counterΧτες149
mod_vvisit_counterΕβδομάδα259
mod_vvisit_counterΜήνας1510

Ακολουθήστε μας στο Facebook

Περιοδικό ebike

Κατεβάστε το τελευταίο τεύχος του ebike.gr

Τελευταίο τεύχος του ebike

Δείτε μας στο χάρτη

ΛΕ.ΜΟ.Ζ - δείτε μας στο χάρτη

Χορηγοί

Χορηγοί

Ψηφοφορία

Φοράτε κράνος μέσα στην πόλη
 

Jukebox

Online τώρα

Έχουμε 10 επισκέπτες σε σύνδεση